Låna på webben

Logga in

Villkor för behandling av personuppgifter

Ab för Varubelåning (556009–0754), nedan kallat ”Bolaget”, med tillhörande helägda dotterbolag (Pantauktioner Sverige Ab 556499–6311) och Suomen Panttilaina OY (Y-Tunnus 2212393-3 samt franchisetagare Kristianstad (556643-1663), Västerås (556589-9050), Helsingborg (556002-1569) och Umeå (556221-7884) är personuppgiftsansvarig.

Behandling och insamling

”Bolaget” samlar in uppgifter direkt från kund samt från offentliga register såsom SPAR när kund tex registrerar sig i butik eller på webben eller via mobiltelefon/sms.

”Bolaget” behandlar dessa uppgifter med stöd av följande lagar och förordningar och i olika verksamheter samt som en nödvändighet för att kunna fullfölja ”Bolagets” åtagande gentemot kund enligt nedan:

 • Pantbanksverksamhet med stöd av Pantbankslag (1995:1000) samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078).
 • Auktionsverksamhet med stöd av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och bokföringslag (1999:1078).
 • Inköp av guld med stöd Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bokföringslag (1999:1078).

Lagring och radering

”Bolaget” lagrar uppgifterna och raderar eller anonymiserar enligt nedan:

 • Pantbanksverksamhet, uppgifterna sparas i 10 år med stöd av pantbankslag (1995:1000). Uppgifterna raderas efter 10 år om inga nya transaktioner tillkommit.
 • Auktionsverksamhet, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078), därefter raderas uppgifterna och auktionssidans budstegar anonymiseras.
 • Inköp av guld, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078). Därefter raderas uppgifterna.

Samtycke

Genom att godkänna dessa villkor så lämnar du ditt samtycke till att ”Bolaget” behandlar dina personuppgifter. Du kan som kund när som helst ta tillbaka ditt samtycke om ”Bolaget” och du inte har ingått eller genomfört några affärstransaktioner Detta gör du genom att kontakta ”Bolaget” påföljande adress: gdpr@pantbanken.se notera dock att om du ingått eller genomfört någon form av affärsförbindelse så gäller pkt 1 och 2 dvs samtycket kan inte återtas.

Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför behandlar vi dina uppgifter i syfte att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra egna bolags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. brev, e-post och andra digitala kanaler.

För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment baserat på bland annat engagemang i ”Bolaget” Genom att ingå avtal med ”Bolaget” lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till elektroniska marknadsföring av våra egna tjänster. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss.

Delning av uppgifter

”Bolaget” delar inte de insamlade uppgifterna med andra än dotterbolag och franchisetagare till ”Bolaget”.

Behandling av insamlade uppgifter.

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES och av bolag som är personuppgiftsbiträden till ”Bolaget”.

Rättigheter

Dataskyddslagen ger dig en rad rättigheter kring behandlingen av dina personuppgifter.

 • Tillgång till dina uppgifter.

Du kan när som helst logga in på någon av ”Bolagets” websidor för att kontrollera dina personuppgifter. Du kan också begära ut ett så kallat registerutdrag från ”Bolaget” gällande samtlig behandling av personuppgifter. (legitimationskrav).

 • Begära rättning av uppgift, du kan alltid logga in på någon av ”Bolagets” websidor och rätta felaktiga uppgifter eller kontakta ”Bolaget” på: gdpr@pantbanken.se och begära rättning.
 • Återkalla samtycke, du kan alltid återkalla samtycke om det inte faller under punkten 1 och 2.
 • Motsätta dig behandling gällande direkt marknadsföring, kontakta ”Bolaget” eller använd en avanmälningslänk.
 • Begära radering som inte faller under pkt 1 och 2 dvs där radering inte är möjlig pga. legala krav.

Dataportabilitet

Du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Ab för varubelåning (556009–0754)
Storgatan 8
11451 Stockholm
Telefon 08-6647489
gdpr@pantbanken.se